Ročník 2010

Mischel Pencanpwr

hřebeček, narozený 27.3.2010
Welsh Cob (Sec.D)
Otec: Bryncadno Fflamddwyn 72711
Matka: 147841 Yswain Coriander

Mischel olwen

kobylka, narozená 25.3.2010
Welsh Cob (Sec.D)
Otec: Bryncadno Fflamddwyn 72711
Matka: 137469 Bohemia Cherry Rose (OS)

Mischel Navaro

hřebeček, narozený 10.3.2010
Welsh Cob (Sec.D)
Otec: Bryncadno Fflamddwyn 72711
Matka: 134164 Pretoria Elis (OS)